Address of West Kazakhstan Medical University named after Marat Ospanov – Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті


Address of West Kazakhstan Medical University named after Marat Ospanov

“Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті” КеАҚ

030019 Қазақстан, Актобе қ., Маресьев көшесі,  68 үй.

Телефон: 8 (7132) 56-34-25

Факс: 8 (7132) 56-32-01

E-mail: info@zkmu.kz

Веб-сайт: www.zkmu.edu.kz